Abstract

Authors

Yonghe Ding, Pamela A. Long, J. Martijn Bos, Yu-Huan Shih, Xiao Ma, Rhianna S. Sundsbak, Jianhua Chen, Yiwen Jiang, Liqun Zhao, Xinyang Hu, Jianan Wang, Yongyong Shi, Michael J. Ackerman, Xueying Lin, Stephen C. Ekker, Margaret M. Redfield, Timothy M. Olson, Xiaolei Xu

×

Download this citation for these citation managers:

Or, download this citation in these formats:

If you experience problems using these citation formats, send us feedback.

Advertisement