Abstract

Authors

Tomonori Tadokoro, Masataka Ikeda, Tomomi Ide, Hiroko Deguchi, Soichiro Ikeda, Kosuke Okabe, Akihito Ishikita, Shouji Matsushima, Tomoko Koumura, Ken-ichi Yamada, Hirotaka Imai, Hiroyuki Tsutsui

×

Download this citation for these citation managers:

Or, download this citation in these formats:

If you experience problems using these citation formats, send us feedback.

Advertisement